Privatlivspolitik for idrætsforeninger[1]

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken 25.05.2018

Langeskov Løb & Motions dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Langeskov Løb & Motion er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Gunner Sørensen

Adresse: Dalstrøget 26

CVR: 29684715

Telefonnr.: 22805020

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: LLMO.dk

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ulla Aagaard

Adresse: Pilelunden 43

CVR: 29684715

Telefonnr.: 52390115

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: LLMO.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger[2]:

 1. Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

 1. Oplysninger om ledere og trænere:

-      Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer, kun i forbindelse med indhentelse af børneattest
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi indhenter kun oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:[3]

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund iDIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet[4]
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.[5]

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. www.LLMO.dk   Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 


 

.

.

 

.

llm 2017 stor

 Stemningsbilleder fra Langeskovløbet 2014

 

 IMG 0728
 IMG 0733
IMG 0743
IMG 0750
IMG 0751
 IMG 0758
 IMG 0736
 IMG 0745
 IMG 0747
 IMG 0757
 IMG 0758
 IMG 0739
 
 

 

VEDTÆGTER

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. februar 1994

Ændret på ordinær generalforsamling den 30. januar 2001

 

 

                                    
                                                 

§ 1

Navn

Foreningens navn er Langeskov Løb & Motion, stiftet den 22. februar 1994.

Hjemsted Langeskov kommune (Kerteminde Kommune efter kommunesammenlægningen i 2007).

 

                                                                    
 

§ 2

Formå:

Foreningens formål er at varetage sportslige interesser i Langeskov kommune.

 

 
 

§3

Organisationer

Foreningen er medlem af Dansk Atletikforbund og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og dermed underkastet disse organisationers regler og vedtægter.

 

 
 

§4

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver der henvender sig til foreningen.

 

 
 

§5

Medlemsskabets ophør

Udmeldelse kan ske til enhver tid, når forholdet til klubben er bragt i orden. Bestyrelsen kan på eget initiativ udelukke et medlem, når der foreligger en særlig grund hertil. Den udelukkede kan dog forlange sagen forelagt på førstkommende generalforsamling.

 

 
 

§6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 12 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal, hvis 1 medlem ønsker dette, foretages.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelse i henhold til § 8.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

 
 

§7

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 
 

§8

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. – Ved direkte valg vælges formand og kasserer.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og næstformandspost.

Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år. – Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv til næste generalforsamling.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem der har stemmeret. Intet medlem kan vælges til bestyrelsen med mindre vedkommende er tilstede på generalforsamlingen eller har givet skriftlig tilsagn.

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

 

 
 

§9

Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 
 

§10

Virksomhed

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes i økonomisk anliggende ved underskrift af formand, næstformand og kasserer i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Kassereren fører foreningens regnskab og sørger for kontingentopkrævning.

Foreningens formue opbevares på betryggende måde.

Kassereren alene eller ved dennes fravær formanden samt 1 underskriftsberettiget bestyrelsesmedlem i forening kan disponere over foreningens midler indestående i pengeinstitutter.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Foreningens repræsentanter i organisationer og lignende skal overholde beslutninger, som er vedtaget af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

 

 
 

§11

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

 

 
 

§12

Revision

Den valgte revisor gennemgår det afsluttede årsregnskab og forsyner det med revisionspåtegning. Revisor har ret til uanmeldt revision.

 

 
 

§13

Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses, hvis dette vedtages i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 3 ugers mellemrum, hvor mindst 3/4 af de personligt fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Foreningens midler og ejendele deponeres hos Langeskov kommune til brug ved en eventuel ny forening med samme formålsparagraf, jf. § 2, med mindre den sidste generalforsamling beslutter sig for anvendelse til aktiviteter for børn og unge i Langeskov kommune.

 
     

Vindere af Langeskovløbet gennem tiderne

 

Mænd 10 km
Årstal Navn By Tid Rekord  Rute
2018 Jonas Gertsen KH's Soldater 34.14 34.14 2017 10 km
2017 Brian Schmidt Løbexperten/NB 35.01   2017 10 km
2016 Brian Schmidt Løbexperten 35.07   ny rute
2015 Mikkel Hansen Horne Løbeklub 36.09   ny rute
2014 Mikkel Hansen Horne Løbeklub 35.49   ny rute
2013 Hans Mortensen Løbexperten 33.51   ny rute
2012 Brian Schmidt Løbexperten 35.21   ny rute
2011 Ronni Hansen OA 34.00   ny rute
2010 Anders Pedersen Sparta 37.50   ny rute
2009 Martin Mortensen Odense 35.07   ny rute
2008 Kenneth Vennerstrøm Nyborg 32.44   ny rute
2007 Ronni Hansen Adidas 32.50   ny rute
2006 Sonni Thelmark Odense 33.03   ny rute
2005 Sonni Thelmark Odense 33.02   ny rute
2004 Sonni Thelmark Odense 30.57 30.57 ny rute
2003 Rasmus Nielsen Odense 31.59   gl. rute
2002 Sonni Thelmark Odense 31.14   gl. rute
2001 Sonni Thelmark Odense 31.49   gl. rute
2000 Sonni Thelmark Odense 33.51   gl. rute
1999 Sonni Thelmark Odense 33.23   gl. rute
1998 Henrik Lau Odense 33.09   gl. rute
1997 Henrik Lau Odense 33.58   gl. rute
1996 Henrik Lau Odense 32.46   gl. rute
1995 Henrik Lau Odense 32.17   gl. rute
1994 Henrik Lau Odense 33.49    gl. rute
           
Mænd 5 km
Årstal Navn By Tid Rekord Rute
2018 Kim Nørregaard   20.50   ny rute
2017 Steffen Massaro   16.45   ny rute
2016 Christian Berg Team Løbexperten 18.21   ny rute
2015 Jonas Gertsen Hjemly 17.24   ny rute
2014 Ronni Hansen Odense Atletik 16.54   ny rute
2013 Ronni Hansen Odense Atletik 17.24   ny rute
2012 Ulrik Johansen Odense 17.29   ny rute
2011 Claus Sørensen Multiatleten 16.33   ny rute
2010 Anders Andreasen   19.35   ny rute
2009 Ronni Hansen Adidas 16.08   ny rute
2008 Søren Kirketofte Multiatleten 15.59   ny rute
2007 Sonni Thelmark Odense 15.46   ny rute
2006 Karsten Kjelde Odense 15.55   ny rute
2005 Søren Bintzen Odense 16.43   ny rute
2004 Jonas Brandsbjerg Odense 15.01 15.01 ny rute
2003 Sonni Thelmark Odense 15.21   gl. rute
2002 Kenneth Mogensen Odense 15.24   gl. rute
2001 Johnny Frost Clausen Odense 15.51   gl. rute
2000 Johnny Frost Clausen Odense 17.00   gl. rute
1999 Morten Tjalve Odense 16.37   gl. rute
1998 Sonni Thelmark Odense 16.11   gl. rute
1997 Sonni Thelmark Odense 15.31   gl. rute
1996 Ole Stougård Odense 16.09   gl. rute
1995 Robert Laugesen Odense 15.49   gl. rute
1994 Sonni Thelmark Odense 16.27   gl. rute
           
Kvinder 10 km
Årstal Navn By Tid Rekord Rute
2018 Jette Fløjborg Fjordager 45.56   2017 10 km
2017 Jeanette Lindevang LLM 47.09   2017 10 km
2016 Annette Holm Odense Runners 45.49   ny rute
2015 Line Kragebær Fjordager IF 46.27   ny rute
2014 Jeanette Lindevang Langeskov 47.13   ny rute
2013 Anna Lundin LLM 45.26   ny rute
2012 Jette Fløjborg Løbexperten 41.52   ny rute
2011 Charlotte Dyreberg Løbexperten 40.59   ny rute
2010 Anna Lundin LLM 48.52   ny rute
2009 Jette Fløjborg LLM 45.14   ny rute
2008 Stine Bystrup Hopla Team 41.53   ny rute
2007 Mette Rasmussen IK Hellas 45.25   ny rute
2006 Tina Christensen Nyborg 46.47   ny rute
2005 Lise Brodersen Stige 44.53   ny rute
2004 Karen Marie Bertelsen Nr. Lyndelse 46.09   ny rute
2003 Ingrid Titlestad Odense 44.02   gl. rute
2002 Mette Vestmose Odense 44.35   gl. rute
2001 Ann Poulsen Fjordager 42.29   gl. rute
2000 Anne Haals Nyborg 45.19   gl. rute
1999 Emma Laycook Odense 42.36   gl. rute
1998 Hanne Kamph Fjordager 45.45   gl. rute
1997 Charlotte Bents Odense 45.02   gl. rute
1996 Anne Haals Nyborg 43.39   gl. rute
1995 Marie Andersen Fjordager 45.31   gl. rute
1994 Mette Bang Odense 40.46 40.46 gl. rute
           
Kvinder 5 km
Årstal Navn By Tid Rekord Rute
2018 Jeanette Lindevang Langeskov / LLM 22.13   ny rute
2017 Anja Carstensen   20.08   ny rute
2016 Tine Pallisgaard Muskler & Led Odense 19.24   ny rute
2015 Lisbeth Lyder Refsvindinge 24.16   ny rute
2014 Anita Hagelskær Kerteminde Motion 22.41   ny rute
2013 Lisa Bachmann   25.15   ny rute
2012 Christina Lindstedt Nyborg 22.43   ny rute
2011 Tina Pedersen   23.46   ny rute
2010 Annaka Skov Multiatleten 20.25   ny rute
2009 Dorte Andreas Odense 22.24   ny rute
2008 Mette Stenberg Odense 22.05   ny rute
2007 Grethe Jørgensen Nyborg 25.14   ny rute
2006 Ingrid Tittlestad OGF 23.03   ny rute
2005 Lisbeth Mathiasen Fjordager 20.41   ny rute
2004 Bodil Have Langeskov 19.56   ny rute
2003 Lise Brodersen Odense 22.17   gl. rute
2002 Lisbeth Rasmussen Odense 18.41 18.41 gl. rute
2001 Jette Østerhåb Fjordager 22.43   gl. rute
2000 Lone Vang Fjordager 21.46   gl. rute
1999 Lone Vang Fjordager 21.07   gl. rute
1998 Lone Vang Fjordager 21.39   gl. rute
1997 Karina Jørgensen Odense 20.26   gl. rute
1996 Gitte Mogensen Odense 21.01   gl. rute
1995 Janne Ilbjerg Odense 21.47   gl. rute
1994 Bolette Haals Nyborg 19.51   gl. rute