llm 2017 stor

 

 

VEDTÆGTER

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. februar 1994

Ændret på ordinær generalforsamling den 30. januar 2001

 

 

                                    
                                                 

§ 1

Navn

Foreningens navn er Langeskov Løb & Motion, stiftet den 22. februar 1994.

Hjemsted Langeskov kommune (Kerteminde Kommune efter kommunesammenlægningen i 2007).

 

                                                                    
 

§ 2

Formå:

Foreningens formål er at varetage sportslige interesser i Langeskov kommune.

 

 
 

§3

Organisationer

Foreningen er medlem af Dansk Atletikforbund og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og dermed underkastet disse organisationers regler og vedtægter.

 

 
 

§4

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver der henvender sig til foreningen.

 

 
 

§5

Medlemsskabets ophør

Udmeldelse kan ske til enhver tid, når forholdet til klubben er bragt i orden. Bestyrelsen kan på eget initiativ udelukke et medlem, når der foreligger en særlig grund hertil. Den udelukkede kan dog forlange sagen forelagt på førstkommende generalforsamling.

 

 
 

§6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 12 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal, hvis 1 medlem ønsker dette, foretages.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelse i henhold til § 8.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

 
 

§7

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 
 

§8

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. – Ved direkte valg vælges formand og kasserer.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og næstformandspost.

Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år. – Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv til næste generalforsamling.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem der har stemmeret. Intet medlem kan vælges til bestyrelsen med mindre vedkommende er tilstede på generalforsamlingen eller har givet skriftlig tilsagn.

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

 

 
 

§9

Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 
 

§10

Virksomhed

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes i økonomisk anliggende ved underskrift af formand, næstformand og kasserer i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Kassereren fører foreningens regnskab og sørger for kontingentopkrævning.

Foreningens formue opbevares på betryggende måde.

Kassereren alene eller ved dennes fravær formanden samt 1 underskriftsberettiget bestyrelsesmedlem i forening kan disponere over foreningens midler indestående i pengeinstitutter.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Foreningens repræsentanter i organisationer og lignende skal overholde beslutninger, som er vedtaget af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

 

 
 

§11

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

 

 
 

§12

Revision

Den valgte revisor gennemgår det afsluttede årsregnskab og forsyner det med revisionspåtegning. Revisor har ret til uanmeldt revision.

 

 
 

§13

Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses, hvis dette vedtages i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 3 ugers mellemrum, hvor mindst 3/4 af de personligt fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Foreningens midler og ejendele deponeres hos Langeskov kommune til brug ved en eventuel ny forening med samme formålsparagraf, jf. § 2, med mindre den sidste generalforsamling beslutter sig for anvendelse til aktiviteter for børn og unge i Langeskov kommune.

 
     

Vindere af Langeskovløbet gennem tiderne

 

Mænd 10 km
Årstal Navn By Tid Rekord  Rute
2017 Brian Schmidt Løbexperten/NB 35.01 35.01 2017 10 km
2016 Brian Schmidt Løbexperten 35.07   ny rute
2015 Mikkel Hansen Horne Løbeklub 36.09   ny rute
2014 Mikkel Hansen Horne Løbeklub 35.49   ny rute
2013 Hans Mortensen Løbexperten 33.51   ny rute
2012 Brian Schmidt Løbexperten 35.21   ny rute
2011 Ronni Hansen OA 34.00   ny rute
2010 Anders Pedersen Sparta 37.50   ny rute
2009 Martin Mortensen Odense 35.07   ny rute
2008 Kenneth Vennerstrøm Nyborg 32.44   ny rute
2007 Ronni Hansen Adidas 32.50   ny rute
2006 Sonni Thelmark Odense 33.03   ny rute
2005 Sonni Thelmark Odense 33.02   ny rute
2004 Sonni Thelmark Odense 30.57 30.57 ny rute
2003 Rasmus Nielsen Odense 31.59   gl. rute
2002 Sonni Thelmark Odense 31.14   gl. rute
2001 Sonni Thelmark Odense 31.49   gl. rute
2000 Sonni Thelmark Odense 33.51   gl. rute
1999 Sonni Thelmark Odense 33.23   gl. rute
1998 Henrik Lau Odense 33.09   gl. rute
1997 Henrik Lau Odense 33.58   gl. rute
1996 Henrik Lau Odense 32.46   gl. rute
1995 Henrik Lau Odense 32.17   gl. rute
1994 Henrik Lau Odense 33.49    gl. rute
           
Mænd 5 km
Årstal Navn By Tid Rekord Rute
2017 Steffen Massaro   16.45   ny rute
2016 Christian Berg Team Løbexperten 18.21   ny rute
2015 Jonas Gertsen Hjemly 17.24   ny rute
2014 Ronni Hansen Odense Atletik 16.54   ny rute
2013 Ronni Hansen Odense Atletik 17.24   ny rute
2012 Ulrik Johansen Odense 17.29   ny rute
2011 Claus Sørensen Multiatleten 16.33   ny rute
2010 Anders Andreasen   19.35   ny rute
2009 Ronni Hansen Adidas 16.08   ny rute
2008 Søren Kirketofte Multiatleten 15.59   ny rute
2007 Sonni Thelmark Odense 15.46   ny rute
2006 Karsten Kjelde Odense 15.55   ny rute
2005 Søren Bintzen Odense 16.43   ny rute
2004 Jonas Brandsbjerg Odense 15.01 15.01 ny rute
2003 Sonni Thelmark Odense 15.21   gl. rute
2002 Kenneth Mogensen Odense 15.24   gl. rute
2001 Johnny Frost Clausen Odense 15.51   gl. rute
2000 Johnny Frost Clausen Odense 17.00   gl. rute
1999 Morten Tjalve Odense 16.37   gl. rute
1998 Sonni Thelmark Odense 16.11   gl. rute
1997 Sonni Thelmark Odense 15.31   gl. rute
1996 Ole Stougård Odense 16.09   gl. rute
1995 Robert Laugesen Odense 15.49   gl. rute
1994 Sonni Thelmark Odense 16.27   gl. rute
           
Kvinder 10 km
Årstal Navn By Tid Rekord Rute
2017 Jeanette Lindevang LLM 47.09   2017 10 km
2016 Annette Holm Odense Runners 45.49   ny rute
2015 Line Kragebær Fjordager IF 46.27   ny rute
2014 Jeanette Lindevang Langeskov 47.13   ny rute
2013 Anna Lundin LLM 45.26   ny rute
2012 Jette Fløjborg Løbexperten 41.52   ny rute
2011 Charlotte Dyreberg Løbexperten 40.59   ny rute
2010 Anna Lundin LLM 48.52   ny rute
2009 Jette Fløjborg LLM 45.14   ny rute
2008 Stine Bystrup Hopla Team 41.53   ny rute
2007 Mette Rasmussen IK Hellas 45.25   ny rute
2006 Tina Christensen Nyborg 46.47   ny rute
2005 Lise Brodersen Stige 44.53   ny rute
2004 Karen Marie Bertelsen Nr. Lyndelse 46.09   ny rute
2003 Ingrid Titlestad Odense 44.02   gl. rute
2002 Mette Vestmose Odense 44.35   gl. rute
2001 Ann Poulsen Fjordager 42.29   gl. rute
2000 Anne Haals Nyborg 45.19   gl. rute
1999 Emma Laycook Odense 42.36   gl. rute
1998 Hanne Kamph Fjordager 45.45   gl. rute
1997 Charlotte Bents Odense 45.02   gl. rute
1996 Anne Haals Nyborg 43.39   gl. rute
1995 Marie Andersen Fjordager 45.31   gl. rute
1994 Mette Bang Odense 40.46 40.46 gl. rute
           
Kvinder 5 km
Årstal Navn By Tid Rekord Rute
2017 Anja Carstensen   20.08   ny rute
2016 Tine Pallisgaard Muskler & Led Odense 19.24   ny rute
2015 Lisbeth Lyder Refsvindinge 24.16   ny rute
2014 Anita Hagelskær Kerteminde Motion 22.41   ny rute
2013 Lisa Bachmann   25.15   ny rute
2012 Christina Lindstedt Nyborg 22.43   ny rute
2011 Tina Pedersen   23.46   ny rute
2010 Annaka Skov Multiatleten 20.25   ny rute
2009 Dorte Andreas Odense 22.24   ny rute
2008 Mette Stenberg Odense 22.05   ny rute
2007 Grethe Jørgensen Nyborg 25.14   ny rute
2006 Ingrid Tittlestad OGF 23.03   ny rute
2005 Lisbeth Mathiasen Fjordager 20.41   ny rute
2004 Bodil Have Langeskov 19.56   ny rute
2003 Lise Brodersen Odense 22.17   gl. rute
2002 Lisbeth Rasmussen Odense 18.41 18.41 gl. rute
2001 Jette Østerhåb Fjordager 22.43   gl. rute
2000 Lone Vang Fjordager 21.46   gl. rute
1999 Lone Vang Fjordager 21.07   gl. rute
1998 Lone Vang Fjordager 21.39   gl. rute
1997 Karina Jørgensen Odense 20.26   gl. rute
1996 Gitte Mogensen Odense 21.01   gl. rute
1995 Janne Ilbjerg Odense 21.47   gl. rute
1994 Bolette Haals Nyborg 19.51   gl. rute

 

 

 

 

 

 

 

 Stemningsbilleder fra Langeskovløbet 2014

 

 IMG 0728
 IMG 0733
IMG 0743
IMG 0750
IMG 0751
 IMG 0758
 IMG 0736
 IMG 0745
 IMG 0747
 IMG 0757
 IMG 0758
 IMG 0739
 

Generelt om træningen i grupperne:

Der vil være to tovholdere for hver gruppe, en som planlægger ruten og træningen, og en som er ansvarlig for bagtroppen. Generelt er holdningen, at man ikke skal efterlades og løbe alene hjem. Det er dog muligt at aftale, at man løber fra, eller andet, hvis man hellere vil det.

Tempo og afstand er vejledende og kan variere, plus/minus.

Grupperne er ikke knivskarpt opdelt! Ofte vil to (eller flere) grupper løbe sammen, afhængigt af omstændighederne.

Vi lægger vægt på at finde nogle gode ruter i naturskønne omgivelser.

Enkelte tirsdage vil det være planlagt, at alle grupper løber den samme rute, hvor man i starten kan udfordre sig selv og løbe med en gruppe i hurtigere tempo end man plejer, og samtidig have en gruppe at falde tilbage på, når man ikke kan holde til det tempo længere. Ruterne vil være i forskellig længde, så det er de første kilometre, at man har muligheden for nogen at falde tilbage på som løber samme vej.

Følg med på hjemmesiden, eller på Facebook https://www.facebook.com/groups/langeskov.llm/. Der vil også blive givet informationer efter opvarmningen i hallen.

Løbetræning generelt

Der løbes distancetræning, både kortere og længere. Der trænes året rundt, men om vinteren løbes kortere distancer i forhold til om sommeren. Træningen henvender sig til alle, der ønsker både at løbe sammen med andre på samme niveau, og at forbedre sin form og hastighed ved at deltage regelmæssigt i træningen. Man skal ikke holde sig tilbage for at møde op, for der vil altid være nogle til at tage sig af en og få en snak med, så man kan komme på det rette hold.

Somme tider trænes der mere målrettet op til et løb på 5 og 10 km samt halv- og helmaraton.

Vi opfordrer til, at du også sørger for at løbe et par gange mere om ugen, evt. sammen med andre fra gruppen, f.eks. om torsdagen, hvor der løbes fælles fra Langeskovhallen eller i Nyborg efter nærmere aftale.

Har du overvejelser eller spørgsmål til din træning vedr. eksempelvis progression eller intensitet, er du velkommen til at vende det med træneren/tovholderne.